REGULAMIN

REGULAMIN
11. B
iegu Siedleckiego Jacka

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 11. Biegu Siedleckiego Jacka, zwanego dalej Biegiem, jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99,
  e-mail: info@biegjacka.pl
 2. Bieg odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec i okolic.
 3. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.
 4. Profilaktyka uzależnień poprzez sport.
 5. Upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2020 roku.
 2. Dystans Biegu – 5 km.
 3. Start i meta – Ośrodek Sportu, ul. Prusa 6, Siedlce.
 4. Biuro Zawodów – Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6, Siedlce.

Program imprezy:
30.08.2020 /niedziela/
7:00 – 8:30     Biuro Zawodów
8:30        Oficjalne otwarcie zawodów
9:00        Start Biegu na 5 km
10:00      Dekoracje

 1. Trasa bez atestu PZLA. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
 2. Pomiar czasu za pomocą elektronicznych chipów jednorazowych, wmontowanych w numer startowy uczestnika. Ustalenie kolejności zawodników na mecie na podstawie osiągniętych czasów netto (czas liczony od przekroczenia linii startu).
 3. Limit czasu - 45 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

 IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie elektroniczne i uiszczenie opłaty startowej lub osobiste zgłoszenie się i uiszczenie opłaty startowej w Biurze Zawodów, w przypadku wolnych miejsc.
 2. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu Biegu ukończyła 13 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie http://www.biegjacka.pl
  i w Biurze Zawodów.
 4. Limit uczestników wynosi 250 osób. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby zawodników, w przypadku zmiany przepisów związanych ze stanem epidemii
  na terenie RP.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie Ośrodka Sportu, ul. B. Prusa 6 w Siedlcach w sobotę 29.08.2002 w godz, 10:00 - 12:00 oraz w dniu biegu (30.08.2020) w godz. 7:00 - 8:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem. Zawodnicy niepełnosprawni dodatkowo do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności.
 7. Uczestnik zawodów, potwierdzając zgłoszenie i dokonując opłaty startowej, potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym, idobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika wBiegu, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 9. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, które będzie dostępne na stronie zapisów oraz w Biurze Zawodów.
 10. Na trasie Biegu dostępny będzie jeden punkt nawadniania (w połowie dystansu, tj. na 2,5 km) zaopatrzony w wodę w butelkach o poj. 0,5 l. Wodę należy pobierać samodzielnie.
 11. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Pakiety startowe nie odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. Pakiet startowy należy odebrać osobiście.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie biegjacka.pl, a w przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń również w Biurze Zawodów (w godzinach podanych w pkt. IV.6).
 2. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59:59.
 3. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 50 zł.
 4. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów, wyłącznie gotówką.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godziny 23:59:59. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy z chipem + 4 agrafki,
 • koszulkę techniczną,
 • posiłek regeneracyjny po Biegu,
 • wodę niegazowaną 0,5 l po Biegu,
 • pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia Biegu),
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • obsługę medyczną podczas Biegu.
 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne, nie może tego zagwarantować.
 2. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika. W celu przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika z adresu email, podanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik przepisujący pakiet wysyła wiadomość na adres info@biegjacka.pl z podaniem danych swoich oraz Uczestnika, na którego przepisuje pakiet. Obaj uczestnicy muszą być zarejestrowani w elektronicznym systemie zapisów.
 3. Wiadomość elektroniczną, o której mowa w pkt. 9, należy wysłać najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.

VI. ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej
  w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Na terenie wydarzenia wszyscy uczestnicy i kibice są zobowiązani do utrzymywania 1,5-metrowego dystansu społecznego.
 3. Każdy zawodnik powinien być zaopatrzony w maseczkę przez cały czas trwania imprezy – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk ludzi i pomieszczeniach zamkniętych.
 4. Nie będzie możliwości pozostawienia depozytu na terenie wydarzenia.
 5. Punkt nawadniania na trasie oraz na mecie - wolontariusze będą zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe. Woda będzie w zamkniętych butelkach, pobierana samodzielnie.
 6. Posiłek regeneracyjny dla osób kończących bieg będzie wydawany w zamkniętym opakowaniu na świeżym powietrzu.

VII. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
 2. Pierwszych 3 uczestników i pierwsze 3 uczestniczki na mecie Biegu otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe i/lub rzeczowe.
 3. Aby wziąć udział w klasyfikacji Osób Niepełnosprawnych należy zaznaczyć tę opcję w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal na mecie.
 5. Wyniki Biegu zostaną wywieszone w Biurze Zawodów bezpośrednio po Biegu oraz zamieszczone na stronie biegjacka.pl i www.datasport.pl.
 6. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką).
 7. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest dostarczenie do Organizatora numeru rachunku bankowego na wskazanym druku w dniu Biegu w Biurze Zawodów
  lub na adres Organizatora drogą listowną lub mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
 8. W przypadku zagranicznego rachunku bankowego, koszty transakcji w całości pokrywa odbiorca.

 VIII. RODO

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6,
  08-110 Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w biegu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych
  oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) dot. Biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu
  z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w biegu.
 5. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z pkt V lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 4. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 5. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZLA. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz ogólne przepisy PZLA. Organizator powołuje obsadę sędziowską zawodów.
 7. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 8. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW.
 9. Organizator zapewnia toalety i prysznice na terenie Ośrodka Sportu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu.
 11. W przypadku zaistnienia  okoliczności, o których mowa w ust. 10 skutkujących odwołaniem Biegu, Organizator dokona zwrotu opłaty startowej jedynie w części niewydatkowanej zgodnie z zapisem pkt. 7 Części V Regulaminu.
 12. Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Organizator, którego decyzje są nieodwołalne.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.