Regulamin biegów głównych

REGULAMIN
15. B
iegu Siedleckiego Jacka

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 15. Biegu Siedleckiego Jacka, zwanego dalej Biegiem jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99,
  e-mail: info@biegjacka.pl
 2. Bieg odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.
 3. Bieg obywa się pod hasłem "Młody wolny od nałogów".

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec i okolic.
 3. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.
 4. Profilaktyka uzależnień poprzez sport.
 5. Upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2024 roku.
 2. Dystanse Biegu – 5 km, półmaraton.
 3. Start i meta – Ośrodek Sportu, ul. Prusa 6, Siedlce. Dokładna trasa zawodów dostępna jest na stronie MAPA
 4. Biuro Zawodów – Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6, Siedlce (HALA SPORTOWA)

Program zawodów:
24.08.2024 /sobota/
10:00 – 15:00        Biuro Zawodów

25.08.2024 /niedziela/
6:00            Biuro Zawodów
8:00            Start Półmaratonu
11:00          Start biegu na 5 km
11:05          Start Nordic Walking
12:10     Biegi dla dzieci
12:40     Dekoracje

 1. Trasy posiadają atest PZLA. 
 2. Pomiar czasu za pomocą elektronicznych chipów jednorazowych umieszczonych w numerze startowym. Ustalenie kolejności zawodników na mecie na podstawie osiągniętych czasów netto (czas liczony od przekroczenia linii startu).
 3. Limit czasu: 5 km - 45 minut, NW – 55 minut, półmaraton – 180 minut. Po upływie limitu czasu zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu zobowiązani są do przerwania rywalizacji i zejścia z trasy.
 4. Biegi dla dzieci posiadają osobny regulamin.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie elektroniczne i uiszczenie opłaty startowej lub - w przypadku wolnych miejsc - osobiste zgłoszenie się i uiszczenie opłaty startowej w Biurze Zawodów.
 2. W Biegu na 5 km i NW może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu Biegu ukończyła 13 lat, a w półmaratonie - 18 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Druk oświadczenia będzie też dostępny w Biurze Zawodów.
 4. Limit uczestników wynosi łącznie 700 osób, z czego 40 pakietów pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator dopuszcza możliwość zmiany liczby zawodników lub wprowadzenia innych ewentualnych ograniczeń, stosownie do obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej na terenie RP.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie Ośrodka Sportu, ul. B. Prusa 6 w Siedlcach w dniach: 24.08.2024 w godz. 10:00 – 15:00, 25.08.2024 w godz. 6:00 – 10:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem. 
 7. Uczestnik zawodów, potwierdzając zgłoszenie i dokonując opłaty startowej, potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 9. Podczas rejestracji elektronicznej na zawody Uczestnik może wykupić dobrowolne ubezpieczenie. 
 10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, które będzie dostępne na stronie zapisów oraz w Biurze Zawodów.
 11. Na trasie półmaratonu dostępne będą punkty odżywcze zaopatrzone w wodę, izotonik, banany.
 12. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. Pakiet startowy może odebrać osoba trzecia na podstawie upoważnienia okazanego w formie wydruku lub elektronicznej. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnegp na stronie: ZAPISY, a w przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń również w Biurze Zawodów (w dniach i godzinach podanych w pkt. IV.6).
 2. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 16.08.2024 r. do godziny 23:59:59.
 3. Opłaty startowe za udział w Biegu:

 

do 31.05.2024

od 01.06.2024

Biuro Zawodów

5 km/NW

50 zł

70 zł

90 zł

21 km

80 zł

100 zł

120 zł

Biegi dla dzieci

25 zł

40 zł

 1. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów, wyłącznie gotówką.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 16.08.2024 roku do godziny 23:59:59.
  Zgłoszenie nieopłacone w terminie zostanie anulowane.
 3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy z chipem do pomiaru czasu + 4 agrafki,
 • koszulkę techniczną,
 • torbę z logo Biegu,
 • posiłek regeneracyjny po Biegu,
 • wodę niegazowaną 0,5 l po Biegu,
 • pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia Biegu),
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • obsługę medyczną podczas Biegu.

8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne, nie może tego zagwarantować.
9. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika, najpóźniej do 16.08.2024 r. do godz. 23.59. W celu przepisania pakietu na innego Uczestnika z adresu email, podanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik przepisujący pakiet wysyła wiadomość na adres info@biegjacka.pl, podając swoje dane oraz dane Uczestnika, na którego przepisuje pakiet. Obaj uczestnicy muszą być zarejestrowani w elektronicznym systemie zapisów.

VI. ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.

VII. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • generalna kobiet i mężczyzn w półmaratonie
 • generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km
 • generalna kobiet i mężczyzn w Nordic Walking
 • Najlepszy Siedlczanin i Siedlczanka w półmaratonie
 • Najlepszy Siedlczanin i Siedlczanka w biegu na 5 km

2. Pierwsze 3 kobiety i 3 mężczyźni na mecie półmaratonu, biegu na 5 km i Nordic Walking otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody finansowe. Wysokości nagród (w PLN):

PÓŁMARATON

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce

1000

1000

2 miejsce

800

800

3 miejsce

600

600

BIEG NA 5 KM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce

600

600

2 miejsce

500

500

3 miejsce

400

400

NORDIC WALKING

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1 miejsce

400

400

2 miejsce

300

300

3 miejsce

200

200


3. Prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn w półmaratonie i biegu na 5 km:

 • K/M-20 (kobiet i mężczyzn do 29 r.ż.)
 • K/M-30 (kobiet i mężczyzn do 39 r.ż.)
 • K/M-40 (kobiet i mężczyzn do 49 r.ż.)
 • K/M-50 (kobiet i mężczyzn do 59 r.ż.)
 • K/M-60+ (kobiet i mężczyzn powyżej 60 r.ż.)

4. Pierwsze 3 kobiety i 3 mężczyźni w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody finansowe. Warunkiem nagradzania klasyfikacji wiekowej jest udział min. 3 zawodników w danej kategorii. Wysokości nagród (w PLN):

PÓŁMARATON

K/M 20

K/M 30

K/M 40

K/M 50

K/M 60+

1 miejsce

300

300

300

300

300

2 miejsce

250

250

250

250

250

3 miejsce

200

200

200

200

200

BIEG NA 5 KM

K/M 20

K/M 30

K/M 40

K/M 50

K/M 60+

1 miejsce

200

200

200

200

200

2 miejsce

150

150

150

150

150

3 miejsce

100

100

100

100

100 


5. Nie bedzie prowadzona oddzielna klasyfikacja osób niepełnosprawnych.
6. Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody w kategorii Open, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.
7. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN, będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka.
8. Pierwsza kobieta i mężczyzna w kategorii Najlepszy Siedlczanin/Siedlczanka w półmaratonie i biegu na 5 km otrzymują pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
9. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal na mecie.
10. Wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie z zapisami elektronicznymi oraz biegjacka.pl.
11. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika.
12. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest dostarczenie do Organizatora numeru rachunku bankowego na wskazanym druku w dniu Biegu w Biurze Zawodów lub na adres Organizatora drogą listowną lub mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
13. W przypadku zagranicznego rachunku bankowego, koszty transakcji w całości pokrywa odbiorca.

VIII. RODO

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w biegu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych
  oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) dot. Biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu
  z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział
  w biegu.
 5. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z pkt V lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 4. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 5. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZLA. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz ogólne przepisy PZLA. Organizator powołuje obsadę sędziowską zawodów.
 7. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 8. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 skutkujących odwołaniem Biegu, Organizator dokona zwrotu opłaty startowej jedynie w części niewydatkowanej zgodnie z zapisem pkt. 6 Części V Regulaminu.
 11. Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Organizator, którego decyzje są nieodwołalne.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

clone breguet reine de naples watchesfendi forever fendi clone watches