RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach 08-110 przy ul. Jana Pawła II 6, reprezentowana przez Prezesa Zarządu (dalej „My”, „ARMS” albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: iod(at)arm.siedlce.pl* lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ARMS, ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, Szkole Pływania „Idolek”;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy;
 • realizacji zawartej umowy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

Jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji-usługi pocztowe
 • obsługi hostingowej
 • obsługi IT
 • płatnicze-bank

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i wręczania nagród lub do rozliczenia wydarzenia.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów ARMS

Na podstawie art. 13 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119) - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy
  Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD(at)arm.siedlce.pl*
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy dotyczącej korzystania z obiektów oraz prowadzonych w związku z jej realizacją rozliczeń, a także mogą być przetwarzane w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji umowy
  i rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

 

 

*zwrot „(at)” należy zastąpić „@”

cheap https://vapesshop.pl shows the complete individuality and also amazing design. aaa swiss movement replica watches will be your best choice watches. ebelreplica watches and you will understand it! reference rolex is one representative of superb watchmaking crafts. a large number of fans always like to get rolex gp watches. online store offers best swiss loewereplica.ru with cheap prices.
fake salvatore ferragamo sports shoesgrossist Cbd Ätbara