Regulamin biegów dla dzieci

REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECi
13. Bieg Siedleckiego Jacka

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 13. Biegu Siedleckiego Jacka, zwanego dalej Biegiem jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99,
  e-mail: info@biegjacka.pl
 2. Bieg odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.
 3. Bieg obywa się pod hasłem "Młody wolny od nałogów".

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci.
 2. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.
 3. Profilaktyka uzależnień poprzez sport.
 4. Upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022 roku.
 2. Start i meta – Ośrodek Sportu, bieżnia stadionu lekkoatletycznego, ul. Prusa 6, Siedlce.
 3. Biuro Zawodów – Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6, Siedlce (HALA SPORTOWA)

Program zawodów:
27.08.2022 /sobota/
10:00 – 15:00   Biuro Zawodów (odbiór pakietów startowych)
28.08.2022 /niedziela/
6:00           Biuro Zawodów
8:00           Start Selgros Półmaratonu
11:00         Start biegu na 5 km
11:05         Start Nordic Walking
12:10         Biegi dla dzieci
ok. 12:40    Dekoracje

 1. Pomiar czasu za pomocą elektronicznych chipów jednorazowych umieszczonych w numerze startowym.

IV. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

 1. Dziewczęta, chłopcy w wieku 5-6 lat (rocznik 2016 - 2017) - 200 m
 2. Dziewczęta, chłopcy w wieku 7-8 lat (rocznik 2014 - 2015) - 300 m
 3. Dziewczęta, chłopcy w wieku 9-10 lat (rocznik 2012- 2013) - 400 m
 4. Dziewczęta, chłopcy 11-12 lat (rocznik 2010 - 2011) - 600 m

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia dziecka.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Limit uczestników w biegach dziecięcych wynosi 250 osób. Organizator dopuszcza możliwość zmiany liczby zawodników lub wprowadzenia innych ewentualnych ograniczeń, stosownie do obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej na terenie RP.
 3. Zgłoszenia na biegi dziecięce przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: biegjacka.pl (do dnia 12.08.2022 r. do godziny 23:59:59).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 5. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia dziecka do biegu w Biurze Zawodów w dniach:

27.08.2022 (sobota) w godz. 10:00 - 15:00
28.08.2022 (niedziela) w godz. 6:00 - 12:00

 1. Opiekun dziecka uczestniczącego w zawodach, potwierdzając zgłoszenie i dokonując opłaty startowej, potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 25 zł (niezależnie od kategorii wiekowej).
 4. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów - gotówką w Biurze Zawodów.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy z jednorazowym chipem do pomiaru czasu i czterema agrafkami,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • koszulkę techniczną,
 • workoplecak z logo Biegu,
 • pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia biegu),
 • wodę niegazowaną,
 • obsługę medyczną podczas Biegu.
 1. Odbiór pakietów startowych wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach i godzinach wskazanych w pkt. 5. Pakiety startowe nie odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

VI. ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Na terenie wydarzenia wszyscy uczestnicy i kibice są zobowiązani do utrzymywania dystansu społecznego.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
 2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I, II, III osobno w kategorii chłopców i dziewcząt w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

VIII. RODO

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w biegu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) dot. Biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
 5. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu ma obowiązek zapoznać się oraz dziecko z regulaminem biegów, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 3. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie rodzice/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Organizator powołuje obsadę sędziowską zawodów.
 6. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 7. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Biegu lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu.
 11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 skutkujących odwołaniem Biegu, Organizator dokona zwrotu opłaty startowej jedynie w części niewydatkowanej zgodnie z zapisem pkt. 12 Części V Regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni