10 BSJ - Regulamin

REGULAMIN
10. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA
(z dnia 8 lipca 2019 r.)

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 10. Biegu Siedleckiego Jacka, zwanego dalej Biegiem jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99 w. 203,
  e-mail: info@biegjacka.pl
 2. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.

II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec i okolic.
 3. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.
 4. Zaproponowanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez bieganie.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 roku.
 2. Start i meta biegu nastąpi z terenu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach (ROSRRiT), przy ulicy Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.

Harmonogram imprezy:

8:00            Otwarcie imprezy
8:10            Rozgrzewka do półmaratonu (10 min.)
8:30            Start Półmaratonu
10:40          Rozgrzewka do biegu na 5 km (10 min.)
11:00          Start Biegu na 5 km i Nordic Walking
11:45          Biegi dla Dzieci
13:00          Dekoracje

 1. Dystans biegów głównych wynosi odpowiednio: 5 km i 21,097 km. Trasy posiadają atest PZLA.
 2. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
 3. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów jednorazowych, wmontowanych w numer startowy uczestnika. Ustalenie kolejności zawodników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (czas liczony od przekroczenia linii startu), a pierwszych 50 zawodników wg czasów brutto (czas liczony od strzału startera).
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu w biegu na dystansie 5 km - 45 minut i na dystansie 21,097 km - 180 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 5. Biegi dziecięce posiadają odrębny regulamin.

IV. PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Punkty odżywcze rozmieszczone będą w odstępach ok. 2 km na trasie Biegu.
 2. Punkty odżywcze zaopatrzone będą w wodę lub wodę, izotonik i banany.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 18 lat (startując na 21,097 km), bądź 12 lat (startując na 5 km i Nordic Walking).
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie http://www.biegjacka.pl i w Biurze Zawodów.
 3. Limit uczestników Biegu wynosi łącznie 1000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie ROSRRiT przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach.

Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:

23.08. (piątek) w godz. 10:00-20:00
24.08. (sobota) w godz. 10:00-20:00
25.08. (niedziela) w godz. 6:00-8:00 (półmaraton)
                              w godz. 6:00 -10:30 (bieg na 5 km/NW)

 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych. Zawodnicy niepełnosprawni dodatkowo do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, które będzie dostępne na stronie biegjacka.pl oraz w Biurze Zawodów.
 3. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na zabezpieczenie medyczne Biegu. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 23-25.08.2019 roku i godzinach funkcjonowania Biura. Po 25 sierpnia nie będzie możliwości odebrania pakietu startowego. Pakiet startowy uczestnika może odebrać inna osoba wyłącznie na podstawie kserokopii dowodu osobistego uczestnika biegu oraz wypełnionego oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie biegjacka.pl.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biegjacka.pl oraz, w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń, w Biurze Zawodów.
 2. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 15 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
 3. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w Biurze Zawodów (w dniach i godzinach podanych w pkt. V.4).
 4. Opłata startowa za udział w biegu uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:

 

do 30.06.2019

01.07.19– 15.08.19

23-25.08.19

5 km

35 zł

40 zł

80 zł

21,097 km

50 zł

60 zł

100 zł

Nordic Walking

35 zł

80 zł

 1. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów, gotówką w Biurze Zawodów.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
  W przypadku zgłoszenia online opłatę startową należy wnieść najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59:59.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  - numer startowy z chipem + 4 agrafki,
  - posiłek regeneracyjny po Biegu,
  - wodę niegazowaną 0,5 l po Biegu,
  - pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia Biegu),
  - koszulkę techniczną.
 5. Zgłoszenie i opłacenie startu do dnia 30.06.2019 r. jest gwarancją otrzymania koszulki startowej w wybranym rozmiarze. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne, nie może tego zagwarantować.

VII. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km, Nordic Walking i półmaratonie.
 2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i półmaratonie.
 3. Klasyfikacja Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka w biegu na 5 km i półmaratonie.
 4. Klasyfikacje w kategorii osób niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i półmaratonie.
 5. Mistrz Ostatniej Prostej w kategorii kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i półmaratonie.
 6. Uczestnik Biegu chcąc wziąć udział w klasyfikacji: Niepełnosprawny musi zaznaczyć tę opcję w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal na mecie.
 8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i pieniężne w klasyfikacjach. Oddzielny regulamin nagród zostanie opublikowany na stronie biegjacka.pl, nie później niż do dnia 01.08.2019 r.
 9. Nagrody pieniężne będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest dostarczenie do Organizatora numeru rachunku bankowego na wskazanym druku w dniu Biegu w Biurze Zawodów lub na adres Organizatora drogą listowną lub mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
 11. Organizator przewiduje przeprowadzenie losowania nagród rzeczowych spośród wszystkich uczestników Biegu.

VIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA I WYNIKI

 1. Nieoficjalne wyniki Biegu zostaną wywieszone prze Biurem Zawodów bezpośrednio po Biegu oraz zamieszczone na stronie www.biegjacka.pl i www.datasport.pl.
 2. Wyniki oficjalne Biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegjacka.pl w terminie do 30 dni po uzyskaniu ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 3. Kontroli antydopingowej zostaną poddani losowo wybrani biegacze – z pierwszej szóstki w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i półmaratonie. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A”, zawodnik zostaje poinformowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt. O szczegółach procedury odwoławczej Organizator poinformuje zawodnika.
 4. Organizator zastrzega sobie dodatkowo możliwość przeprowadzenie kontroli antydopingowej wśród losowo wybranych zawodników.

IX. RODO

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli udziału w biegu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) dot. Biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o.: prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zgłoszeń i korespondencji.
 3. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
 5. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 8. Dane osobowe nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biegi główne zaliczane są do cyklu „Grand Prix Traktu Brzeskiego”. Szczegóły na www.gptb.pl.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Biegu.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 6. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencje Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 7. Bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZLA. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz ogólne przepisy PZLA. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską zawodów.
 8. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 9. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW.
 10. Organizator zapewnia szatnie i depozyt na terenie ROSRRiT.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
 12. Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.