RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach 08-110 przy ul. Jana Pawła II 6, reprezentowana przez Prezesa Zarządu (dalej „My”, „ARMS” albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: iod(at)arm.siedlce.pl* lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ARMS, ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, Szkole Pływania „Idolek”;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy;
 • realizacji zawartej umowy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

Jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji-usługi pocztowe
 • obsługi hostingowej
 • obsługi IT
 • płatnicze-bank

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i wręczania nagród lub do rozliczenia wydarzenia.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów ARMS

Na podstawie art. 13 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119) - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy
  Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD(at)arm.siedlce.pl*
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy dotyczącej korzystania z obiektów oraz prowadzonych w związku z jej realizacją rozliczeń, a także mogą być przetwarzane w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji umowy
  i rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane
  do państw trzecich.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

 

 

*zwrot „(at)” należy zastąpić „@”