9. BSJ REGULAMIN NORDIC WALKING

PGE 9. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA
REGULAMIN MARSZU NORDIC WALKING

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem „PGE 9. Biegu Siedleckiego Jacka” jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99 w. 203,
  e-mail: biuro@arm.siedlce.pl, arm.siedlce.pl,
 2. Współorganizator biegu: Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce
 3. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.

 II. CEL:

 1. Upowszechnienie nordic walking jako aktywności fizycznej dla wszystkich.
 2. Zachęcenie do uprawiania nordic walking.
 3. Uczczenie 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.                                    

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Marsz odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 roku.
 2. Start i meta marszu nastąpi z terenu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach (ROSRRiT), przy ulicy Jana Pawła II 6, 08- 110 Siedlce.

Harmonogram imprezy:
8:00            Otwarcie imprezy
8:10            Rozgrzewka do półmaratonu (10 min.)
8:30            Start Półmaratonu
10:40          Rozgrzewka do 5 km i NW (10 min.)
11:00          Start Biegu na 5 km
11:05          Start Nordic Walking
12:00          Biegi Dla Dzieci
13:00          Dekoracje

 1. Dystans marszu wynosi 5 km.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasowy – 60 minut.

 IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W Marszu Nordic Walking może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek. Uczestnicy niepełnoletni do 12 roku życia mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie wraz z pełnoletnim opiekunem.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie biegjacka.pl i w Biurze Zawodów.
 3. W zawodach obowiązują zasady Polskiej Federacji Nordic Walking.
 4. Limit uczestników Marszu Nordic Walking wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.

Wszyscy zawodnicy startujący w marszu Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie ROSRRiT przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach. Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:
24.08. (piątek) w godz. 8:00-20:00
25.08. (sobota) w godz. 8:00-20:00
26.08. (niedziela) w godz. 6:00-8:00 (półmaraton)
                              w godz. 6:00 -10:30 (bieg na 5 km)

 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych zawodników.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, które będzie dostępne na stronie biegjacka.pl praz w Biurze Zawodów.
 3. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na zabezpieczenie medyczne Biegu.
  Numer alarmowy 887 201 112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego, gdzie przyjmowane są wezwania medyczne od osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika.
 4. Decyzje obsługi medycznej zawodów dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Pakiety startowe można odbierać w dniach 24-26.08.2018 roku w godzinach funkcjonowania Biura. Po 26 sierpnia 2018 r. nie będzie możliwości odebrania pakietu startowego. Pakiet startowy uczestnika może odebrać inna osoba wyłącznie na podstawie kserokopii dowodu osobistego uczestnika biegu oraz wypełnionego oświadczenia, którego wzór znajduje się w dziale FAQ na stronie biegjacka.pl.

 V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Marszu przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biegjacka.pl oraz, w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń, w Biurze Zawodów.
 2. Zgłoszenia elektroniczne zostaną uruchomione 30 kwietnia 2018 r., a przyjmowane będą przez formularz: https://dostartu.pl/pge-9-bieg-siedleckiego-jacka-v2384.pl.html

(do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59).

 1. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się w Biurze Zawodów
  (w dniach i godzinach podanych w pkt. V.4).
 2. Opłata startowa za udział w biegu uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:

 

30.04.18 – 30.06.18

01.07.18 - 16.08.18

24 – 26.08.18

Nordic Walking

35 zł

40 zł

80 zł

 1. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym lub gotówką w Biurze Zawodów.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. W przypadku zgłoszenia online opłatę startową należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59:59.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  - numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  - posiłek regeneracyjny,
  - wodę niegazowaną 0,5l,
  - pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia marszu),
  - koszulkę techniczną.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno–techniczne nie może tego zagwarantować.
 6. Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia sprzęt tj. kijki w ograniczonej ilości.

 VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz otrzymają pamiątkowy medal na mecie.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej otrzymują puchary. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
 4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Oddzielny regulamin nagród zostanie opublikowany na stronie biegjacka.pl nie później niż do dnia 01.08.2018 roku.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Każdy uczestnik marszu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 4. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencje Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami).
 5. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
 6. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 7. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie marszu.
 9. Organizator zapewnia szatnie i depozyt na terenie ROSRRiT.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania marszu lub jego przerwania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
 12. Pisemne protesty dotyczące organizacji marszu przyjmuje Organizator w ciągu 1 godziny od momentu ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

 

Dyrektor Biegu: Grzegorz Orzełowski