Regulamin biegów dla dzieci

10. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA
REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 10. Biegu Siedleckiego Jacka, zwanego dalej Biegiem jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99 w. 203, e-mail: info@biegjacka.pl
 2. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.

II. CEL IMPREZY

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 roku.
 2. Start i meta biegu nastąpi z terenu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach (ROSRRiT), przy ulicy Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.
 3. Harmonogram imprezy:

8:00           Otwarcie imprezy
8:10           Rozgrzewka do półmaratonu (10 min.)
8:30           Start Półmaratonu
10:40         Rozgrzewka do biegu na 5 km (10 min.)
11:00         Start Biegu na 5 km
ok. 11:45         Biegi dla Dzieci
ok. 13:00         Dekoracje

IV. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

 1. Dziewczęta, chłopcy w wieku 5-6 lat (ur. 2014-2013) - 200 m
 2. Dziewczęta, chłopcy w wieku 7-8 lat (ur. 2012-2011) - 400 m
 3. Dziewczęta, chłopcy w wieku 9-10 lat (ur. 2010-2009) - 400 m
 4. Dziewczęta, chłopcy 11-12 lat (ur. 2008-2007) - 900 m

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat za pisemną zgodą rodziców.
 2. Limit uczestników biegów dziecięcych wynosi 500 osób.
 3. Zgłoszenia na biegi dziecięce przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: biegjacka.pl (do dnia 15 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59).
 4. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia dziecka do biegu w Biurze Zawodów w dniach:

23.08. (piątek) w godz. 10:00-20:00
24.08. (sobota) w godz. 10:00-20:00
25.08. (niedziela) w godz. 6:00-10:30

Opłata startowa za udział w biegu wynosi 10 zł (niezależnie od kategorii wiekowej).

 1. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów - gotówką w Biurze Zawodów.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane. W przypadku zgłoszenia online opłatę startową należy wnieść najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59:59.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- koszulkę techniczną,
- pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia biegu),
- wodę.

 1. Odbiór pakietów startowych wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach:

23.08. (piątek) w godz. 10:00-20:00
24.08. (sobota) w godz. 10:00-20:00
25.08. (niedziela) w godz. 6:00-10:30

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
 2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I, II, III osobno w kategorii chłopców i dziewcząt otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

VII. RODO

 1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, czyli udziału w biegu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) dot. Biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 3. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
 5. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu ma obowiązek zapoznać się oraz dziecko z regulaminem biegów, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 3. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie rodzice/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
 5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską zawodów.
 6. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 7. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
 11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.