Regulamin biegów dla dzieci

PGE 9. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA
REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem „PGE 9. Biegu Siedleckiego Jacka” jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99 w. 203,
  e-mail: biuro@arm.siedlce.pl, arm.siedlce.pl
 2. Współorganizator biegu: Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlc3
 3. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.

 II. CEL

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci. 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 roku.
 2. Start i meta biegu na terenie ROSRRiT przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach.
  Harmonogram imprezy:

8:00           Otwarcie imprezy
8:10           Rozgrzewka do półmaratonu (10 min.)
8:30           Start Półmaratonu
10:40         Rozgrzewka do 5 km i NW (10 min.)
11:00         Start Biegu na 5 km
11:05         Start Nordic Walking (5 km)
Biegi Dla Dzieci:
12:00        900 m – 11-12 lat
12:15        200 m – 5-6 lat
12:25        400 m – 7 lat
12:35        400 m – 8 lat
12:45        400 m – 9 lat
12:55        400 m – 10 lat
13:00   Dekoracje

 IV. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

 1. Dziewczęta, chłopcy w wieku 5-6 lat - 200 m
 2. Dziewczęta, chłopcy w wieku 7 lat - 400 m
 3. Dziewczęta, chłopcy w wieku 8 lat - 400 m
 4. Dziewczęta, chłopcy w wieku 9 lat - 400 m
 5. Dziewczęta, chłopcy w wieku 10 lat - 400 m
 6. Dziewczęta, chłopcy 11-12 lat - 900 m

 V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat za pisemną zgodą rodziców.
 2. Limit uczestników biegów dziecięcych wynosi 500 osób.
 3. Zgłoszenia na biegi dziecięce przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://dostartu.pl/pge-9-bieg-siedleckiego-jacka-biegi-dla-dzieci-v2485.pl.html
 4. Zgłoszenia elektroniczne zostaną uruchomione 7 czerwca 2018 roku, a przyjmowane będą do 16 sierpnia 2018 roku.
 5. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia dziecka do biegu w Biurze Zawodów w dniach:
  24.08. (piątek) w godz. 8:00-20:00
  25.08. (sobota) w godz. 8:00-20:00
  26.08. (niedziela) w godz. 6:00-11:00
 6. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 10 zł (niezależnie od kategorii wiekowej).
 7. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zapisu w Biurze Zawodów - gotówką w Biurze Zawodów.
 8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia, ale najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59:59.
  W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  - numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  - pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia biegu),
  - koszulkę techniczną.
 11. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni elektronicznie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie ROSRRiT przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach w dniach od 24-26.08.2018 r. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów rodzic/opiekun prawny musi posiadać do wglądu aktualną legitymację szkolną dziecka.
 12. Odbiór pakietów startowych wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach:
  24.08. (piątek) w godz. 8:00-20:00
  25.08. (sobota) w godz. 8:00-20:00
  26.08. (niedziela) w godz. 6:00-11:00.

 VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
 2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I, II, III w kategorii chłopców i dziewcząt otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 3. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie rodzice/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika biegu podpisuje oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami)
 5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz ogólne przepisy PZLA. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
 6. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 7. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
 12. Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

Dyrektor Biegu – Grzegorz Orzełowski