9. BSJ REGULAMIN BIEGÓW GŁOWNYCH

PGE 9. BIEG SIEDLECKIEGO JACKA
REGULAMIN BIEGÓW GŁÓWNYCH

 I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem „PGE 9. Biegu Siedleckiego Jacka” jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99 w. 203,
  e-mail: biuro@arm.siedlce.pl, arm.siedlce.pl
 2. Współorganizator biegu: Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce
 3. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce.

 II. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec i okolic.
 3. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.
 4. Zaproponowanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez bieganie.
 5. Uczczenie 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 roku.
 2. Start i meta biegu nastąpi z terenu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach (ROSRRiT), przy ulicy Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.

Harmonogram imprezy:
8:00            Otwarcie imprezy
8:10            Rozgrzewka do półmaratonu (10 min.)
8:30            Start Półmaratonu
10:40          Rozgrzewka do 5 km i NW (10 min.)
11:00          Start Biegu na 5 km
11:05          Start Nordic Walking (5 km)
12:00          Biegi Dla Dzieci
13:00          Dekoracje

 1. Dystans biegów głównych wynosi odpowiednio: 5 km i 21,097 km. Trasy posiadają atest PZLA.
 2. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.
 3. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów jednorazowych, wmontowanych w numer startowy uczestnika. 
 4. Zawodników obowiązuje limit czasu w biegu na dystansie 5 km - 45 minut i na dystansie 21,097 km - 180 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 5. Biegi dziecięce oraz marsz nordic walking posiadają odrębne regulaminy.

 IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, NAWADNIANIA, KONTROLNE

 1. Punkty nawadniania i odżywiania rozmieszczone będą w odstępach ok. 2 km.
 2. Na trasie półmaratonu będą trzy punkty kontrolne pomiaru czasu.

 V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 18 lat (startując na 21,097 km), bądź 12 lat (startując na 5 km).
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie http://www.biegjacka.pl
  i w Biurze Zawodów.
 3. Limit uczestników biegów głównych wynosi 1000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie ROSRRiT przy ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach.

Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:
24.08. (piątek) w godz. 8:00-20:00
25.08. (sobota) w godz. 8:00-20:00
26.08. (niedziela) w godz. 6:00-8:00 (półmaraton)
                              w godz. 6:00 -10:30 (bieg na 5 km)

 1. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych. Zawodnicy niepełnosprawni dodatkowo do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne na stronie biegjacka.pl oraz w Biurze Zawodów.
 3. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na zabezpieczenie medyczne Biegu.
  Numer alarmowy 887 201 112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego, gdzie przyjmowane są wezwania medyczne od osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika.
 4. Decyzje obsługi medycznej zawodów dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 24-26.08.2018 roku i godzinach funkcjonowania Biura. Po 26 sierpnia nie będzie możliwości odebrania pakietu startowego. Pakiet startowy uczestnika może odebrać inna osoba wyłącznie na podstawie kserokopii dowodu osobistego uczestnika biegu oraz wypełnionego oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie biegjacka.pl.

 VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biegjacka.pl oraz, w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń, w Biurze Zawodów.
 2. Zgłoszenia elektroniczne zostaną uruchomione 30 kwietnia 2018 r., a przyjmowane będą przez formularz: https://dostartu.pl/pge-9-bieg-siedleckiego-jacka-v2384.pl.html
  (do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59).
 3. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w Biurze Zawodów (w dniach i godzinach podanych w pkt. V.4).
 4. Opłata startowa za udział w biegu uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:

 

30.04.18 – 30.06.18

01.07.18 – 16.08.18

24-26.08.18
(tylko w Biurze Zawodów)

5 km

35 zł

40 zł

80 zł

21,097 km

50 zł

60 zł

100 zł

 1. Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym lub gotówką w Biurze Zawodów.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
  W przypadku zgłoszenia online opłatę startową należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59:59.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  - numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  - posiłek regeneracyjny po biegu,
  - wodę niegazowaną 0,5 l po biegu,
  - pamiątkowy medal na mecie (pod warunkiem ukończenia biegu),
  - koszulkę techniczną.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne, nie może tego zagwarantować.

VII. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. W biegach głównych prowadzone będą klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
  2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn.
  3. Klasyfikacja Najlepszy Polak i Najlepsza Polka.
  4. Klasyfikacja Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka.
  5. Klasyfikacje w kategorii osób niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.
  6. Mistrz Ostatniej Prostej w kategorii kobiet i mężczyzn.
 2. Uczestnik biegu chcąc wziąć udział w klasyfikacji: Niepełnosprawny/Wózki Aktywne musi zaznaczyć tę opcję w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal na mecie.
 4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i pieniężne. Oddzielny regulamin nagród zostanie opublikowany na stronie biegjacka.pl, nie później niż do dnia 01.08.2018 r.
 5. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest dostarczenie do Organizatora numeru rachunku bankowego na wskazanym druku w dniu biegu w Biurze Zawodów lub na adres Organizatora drogą listowną lub mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Organizator przewiduje przeprowadzenie losowania nagród rzeczowych spośród wszystkich uczestników biegu.

VIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA I WYNIKI

 1. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegjacka.pl – bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegjacka.pl w terminie do 30 dni po uzyskaniu ostatecznego protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 3. Kontroli antydopingowej (w tym EPO) zostaną poddani losowo wybrani biegacze – z pierwszej szóstki w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i półmaratonie. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A”, zawodnik zostaje poinformowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt. O szczegółach procedury odwoławczej Organizator poinformuje zawodnika.
 4. Organizator zastrzega sobie dodatkowo możliwość przeprowadzenie kontroli antydopingowej wśród losowo wybranych zawodników.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biegi główne zaliczane są do cyklu „Grand Prix Traktu Brzeskiego”. Szczegóły na www.gptb.pl.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
 5. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencje Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
 6. Bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZLA. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz ogólne przepisy PZLA. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
 7. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 8. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 10. Organizator zapewnia szatnie i depozyt na terenie ROSRRiT.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
 13. Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
 14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

 

Dyrektor Biegu: Grzegorz Orzełowski